Police protection | நிலம் சம்பந்தமாக வழக்கில் வெற்றிபெறும் போது காவல் துறை கட்டாயம் பாதுகாப்பு கொடுக்கவேண்டும்

  • குறிப்புகள்:
  • ஒரு கீழமை நீதி மன்றத்தில், ஒரு சிவில் வழக்கில் வந்த தீர்ப்புக்கு உதவியாக காவல் துறை உதவி செய்யவேண்டும்.
  • உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்தால் மட்டுமே, காவல் துறை உதவி செய்ய முடியும் என்று, காவல் துறை சொல்ல கூடாது.
AIARA

🔊 Listen to this குறிப்புகள்: ஒரு கீழமை நீதி மன்றத்தில், ஒரு சிவில் வழக்கில் வந்த தீர்ப்புக்கு உதவியாக காவல் துறை உதவி செய்யவேண்டும். உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்தால் மட்டுமே, காவல் துறை உதவி செய்ய முடியும் என்று, காவல் துறை சொல்ல கூடாது.

AIARA

🔊 Listen to this குறிப்புகள்: ஒரு கீழமை நீதி மன்றத்தில், ஒரு சிவில் வழக்கில் வந்த தீர்ப்புக்கு உதவியாக காவல் துறை உதவி செய்யவேண்டும். உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்தால் மட்டுமே, காவல் துறை உதவி செய்ய முடியும் என்று, காவல் துறை சொல்ல கூடாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *