நீதிமன்றத்தில் புகார் மனு அளிக்க எந்த மாடலும் தேவையில்லை. உச்ச நீதிமன்றம்.

நீதிமன்றத்தில் ஏதாவதொரு புகார் மனு அளிப்பதற்கு , எந்த மாடலும் தேவை இல்லை. நீதிபதிக்கு இவ்வாறு குற்றம் நிகழ்ந்தது என்று தெரிவித்து, அதனால், குற்றவாளி தண்டிக்க பட வேண்டும் ஆகவே, எந்த முறையிலும் புகார் மனுவை எழுதலாம், என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Mohd_Yousuf vs Smt_Afaq_Jahan_Anr on_2_January_2006

AIARA

🔊 Listen to this நீதிமன்றத்தில் ஏதாவதொரு புகார் மனு அளிப்பதற்கு , எந்த மாடலும் தேவை இல்லை. நீதிபதிக்கு இவ்வாறு குற்றம் நிகழ்ந்தது என்று தெரிவித்து, அதனால், குற்றவாளி தண்டிக்க பட வேண்டும் ஆகவே, எந்த முறையிலும் புகார் மனுவை எழுதலாம், என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. Mohd_Yousuf vs Smt_Afaq_Jahan_Anr on_2_January_2006

AIARA

🔊 Listen to this நீதிமன்றத்தில் ஏதாவதொரு புகார் மனு அளிப்பதற்கு , எந்த மாடலும் தேவை இல்லை. நீதிபதிக்கு இவ்வாறு குற்றம் நிகழ்ந்தது என்று தெரிவித்து, அதனால், குற்றவாளி தண்டிக்க பட வேண்டும் ஆகவே, எந்த முறையிலும் புகார் மனுவை எழுதலாம், என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. Mohd_Yousuf vs Smt_Afaq_Jahan_Anr on_2_January_2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *