1961 விக்டோரியாவின் இந்திய ஒரு ரூபாய் நாணயம் விலை பல லட்சம்

241

பல லட்சம் மதிப்புள்ள 4 மொழிகள் பொறிக்கப்பட்ட 1 ரூபாய் இந்திய நாணயம்.

266

1985ஆம் ஆண்டின் இந்திய ஒரு ரூபாய் மதிப்பு என்ன? அடையாளம் என்ன?

260

பல லட்சம் மதிப்புள்ள ஒரு ரூபாய் இந்திய லத்தீன் நாணயம்.

254

தவறான ஆண்டு பொறிக்கப்பட்ட நேதாஜியின் ரூ.2 நாணத்தின் விலை என்ன?

285