எட்டையாபுரம் ஆட்டு சந்தை, தூத்துக்குடி மாவட்டம்.

துத்துக்குடி மாவட்டம், எட்டையாபுரம் ஆட்டு சந்தை, சனிக்கிழமை தோறும். 237