12 வோல்ட் இண்டக்ஷன் சர்க்யூட்

Components: (1) Copper Wire 2mm 3 Turn and 3 Turn (2) 2pcs Transistor IRF 3205 or z44n (3) Heat sink transistor (4) 4 pcs of 470-ohm resistor (5) 2 psc 235-ohm resistor (6) 2pcs 100-ohm resistor (7) 1pc 1.5uf box capacitor (8) Toroid ring with…

12 வோல்ட்டிலிருந்து அதிக மின் அழுத்த இன்டக்ஷன் மோடுள் செய்வது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்: Mosfet IRFZ44N x 2 ??? Heat sink x 2 Capasotor 22nf / 2Kv Resistor 10K ohm x 2 Resistor 470-ohm x 2 Diode 1N4007 x 2 Copper wire 2mm 216