0

நாம் வீடு கட்டுவதற்கு  கல் அல்லது  மண் வாங்க சென்றால், எத்தனை யூனிட் என்கிறார்கள், அப்படியென்றால் ஒரு யூனிட் என்பது எவ்வளவு என்று தெரியவேண்டும்.

admin.service-public.in Answered question February 6, 2022