0

1 பைட்ஸ், 1 கிலோ பைட்ஸ், 1 மெகா பைட்ஸ், 1 ஜிகா பைட்ஸ், 1 டெரா பைட்ஸ் என்றால் என்ன?

admin.service-public.in Answered question February 6, 2022