0

பொதுவாக செய்தி தொலைகாட்சிகளில் மழைகாலங்களில் தண்ணீர் வரத்து மற்றும் தண்ணீர் திறப்பு பற்றி சொல்லுன்போது, டி,எம்,சி, அளவு கோளை பயன்படுத்துகொன்றனர். அந்த டி,எம்,சி,க்கு என்ன பொருள், எத்தை லிட்டர் தண்ணீர்?

admin.service-public.in Answered question February 6, 2022