0

தரையில் ஓடும் வாகன வேகத்தை கிலோ மீட்டர் வேகம் என்றும், கடல் மற்றும் வான் வழி வாகனத்தின் வேகத்தின் வேகத்தை நாட்கள் மைல் வேகம் என்று கூறுகிறார்கள். அதற்கு விளக்கம்.

admin.service-public.in Answered question February 6, 2022