0

புதிதாக இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டும் உரிமம் பெற எவ்வளவு செலவு ஆகும்? வாகன ஒட்டி உரிமம் எடுக்க RTO அலுவகம் நேராக செல்லலாமா? அல்லது டிரைவிங் ஸ்க்கூல் வழியாகத்தான் செல்லவேண்டுமா?

admin.service-public.in Asked question April 25, 2022