0

ஒரு வாகன என்ஜின் உள்ளே பெட்ரோல் சென்று எறிவதற்கு, எவ்வளவு காற்று (ஆக்சிஜன் கலந்த வளிமண்டல காற்று) தேவைபடுகிறது?

admin.service-public.in Answered question May 17, 2022