0

இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்தில் பதிவு செய்யபட்ட வாகனத்தை வேறொரு மாநிலத்தில் ஓட்டுவதற்கு பதிவு செய்யாமல் ஓட்டலாமா?

உதாரணமாக, டெல்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வாகனத்தை, தன் சொந்த தேவைக்காகவோ அல்லது விற்பனைக்காகவோ வேறொரு மாநிலத்திற்கு எடுத்து வந்து ஓட்டும்போது, போலீஸ் மற்றும் RTO பிடித்து அபராதம் போடுகிறார்கள். எனவே, அப்படி வாகனத்தை ஓட்டுவதற்கு அனுபதி உல்டா? இல்லையா? எவ்வளவு காலம் வரை ஓட்டலாம்?

admin.service-public.in Answered question March 2, 2022