0

இந்தியாவில் 28 மாநிலங்களும், 8 யூனியன் பிரதேசங்களும் உள்ளன். ஆனால், அதில் மோதத்தான் எத்தனை கிராமங்கள் உள்ளன?

admin.service-public.in Answered question February 6, 2022