வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சல் கொரோனா வைரசை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதா?

கேள்விகள்வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சல் கொரோனா வைரசை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதா?
Yacoub HameedYacoub Hameed asked 10 months ago

வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சல் கொரோனா வைரசை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதா?

225
1 Answers
admin.service-public.inadmin.service-public.in Staff answered 5 months ago

வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சல் கொரோனா வைரசை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதாக இதுவரை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை,

4