வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சல் கொரோனா வைரசை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதா?

கேள்விகள்வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சல் கொரோனா வைரசை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதா?
Yacoub Hameed asked 1 year ago

வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சல் கொரோனா வைரசை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதா?

363
1 Answers
admin.service-public.in Staff answered 11 months ago

வேப்பிலை மற்றும் மஞ்சல் கொரோனா வைரசை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதாக இதுவரை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை,

13