மிக அதிக விலை உயர்ந்த இரத்தின கல் எது? விலை அதிமாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன?

கேள்விகள்Category: இரத்தினங்கள்மிக அதிக விலை உயர்ந்த இரத்தின கல் எது? விலை அதிமாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன?
admin.service-public.inadmin.service-public.in Staff asked 1 year ago

மிக அதிக விலை உயர்ந்த இரத்தின கல் எது? விலை அதிமாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன?

284