மாட்டு சாணம் மற்றும் மூத்திரத்தால் உயிர்கொல்லி வைரஸ்களை கொள்ள முடியுமா?

கேள்விகள்மாட்டு சாணம் மற்றும் மூத்திரத்தால் உயிர்கொல்லி வைரஸ்களை கொள்ள முடியுமா?
Yacoub HameedYacoub Hameed asked 9 months ago

மாட்டு சாணம் மற்றும் மூத்திரத்தால் உயிர்கொல்லி வைரஸ்களை கொள்ள முடியுமா?

223
1 Answers
admin.service-public.inadmin.service-public.in Staff answered 4 months ago

மாட்டு சாணம் மற்றும் மூத்திரத்தால் உயிர்கொல்லி வைரஸ்களை கொள்ள முடியும் என்று இதுவரை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை. 

4