பொதுமக்களை காவல் துறை அடிக்கலாமா? அடித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கலாமா?

கேள்விகள்Category: கேள்விபொதுமக்களை காவல் துறை அடிக்கலாமா? அடித்தால் நடவடிக்கை எடுக்கலாமா?
admin.service-public.inadmin.service-public.in Staff asked 3 weeks ago
  1. ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவரையோ அல்லது புகார் அளிக்க சென்றவரையோ ஏதேனும் காரணம் சொல்லி போலீஸ் அவரை அடிக்கலாமா?
  2. ஒரு தவறு செய்தவரை போலீஸ் பிடித்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வருகிறது. அப்போது அவர் குற்றவாளியாகிறார், இந்நிலையில், செய்த தவறுக்காகவும், அல்லது உண்மையை வரவழைக்கிறேன் என்ற நோக்கில் அடிக்கலாமா?
14