ஒரு புகாரை எடுப்பதற்கும் அதன்மேல் FIR போடுவதற்கும், காவல் அதிகாரி மறுக்கும் பட்சத்தில், அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்?

கேள்விகள்ஒரு புகாரை எடுப்பதற்கும் அதன்மேல் FIR போடுவதற்கும், காவல் அதிகாரி மறுக்கும் பட்சத்தில், அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்?
admin.service-public.inadmin.service-public.in Staff asked 1 month ago

ஒரு புகாரை எடுப்பதற்கும் அதன்மேல் FIR போடுவதற்கும், காவல் அதிகாரி மறுக்கும் பட்சத்தில், அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும்?
உங்களுக்கு ஒரு இழப்போ அல்லது ஒரு பாதிப்போ ஏற்பட்டுவிட்டது. அதை ஒரு புகாராக கொடுக்க காவல் நிலையம் செல்கிறீர்கள். ஆனால் உங்களுடைய அந்த புகாரை எடுக்க காவல் அதிகாரி மறுக்கிறார். அப்போ அடுத்த நடவடிக்கையாக என்ன செய்யவேண்டும்?

5