இயற்கையான இரத்தின கற்களில் எத்தனை வகைகள் உள்ளன? அவைகளில் பெயர்கள் யாவை?

கேள்விகள்Category: இரத்தினங்கள்இயற்கையான இரத்தின கற்களில் எத்தனை வகைகள் உள்ளன? அவைகளில் பெயர்கள் யாவை?
admin.service-public.in Staff asked 1 year ago

இயற்கையான இரத்தின கற்களில் எத்தனை வகைகள் உள்ளன? அவைகளில் பெயர்கள் யாவை?

333
1 Answers
admin.service-public.in Staff answered 1 year ago

உலகில் சுமாராக 300 வகையான இரத்தின கற்கள் கிடைக்கின்றன, அந்த 300 வகையில் அதன் பிறப்பிடம், அதன் கலர் போன்றவைகளை வைத்து வெவ்வேறு வகையான பெயர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணம்: Ruby – மாணிக்கம் என்பது சிகப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு கல். ஆனால், அதன் பிறப்பிடத்தை பொறுத்து பெயர்கள் மாறுபடுகிறது.  (1) பர்மா ரூபி (2) பாங்காக் ரூபி (3) மொசாம்பிக் ரூபி (4) இந்திய ரூபி இப்படி இன்னும் பல பெயர்களில் வருகின்றன, அதன் பிறப்பிடத்தை பொருத்து விலை வித்தியாசம் பன்மடங்கு மாறுபடுகிறது.
அந்த வகையில் பிரித்து பார்த்தால், 1000 முதல் 2000 வகையான வித்தியாசமான கற்கள் உள்ளன.
அதில் Diamond – வைரம், Ruby – மாணிக்கம், Blue Sapphire – நீளம், Emerald – மரகத பச்சை போன்ற கற்களை  Precious gems என்றும்,
மற்ற இரத்தின கற்களை Semi-precious gems என்றும் அழைக்கப்படும்.

அவைகளில் பெயர்களை சிலவற்றை இங்கு காணலாம் இவர்களுக்கு தமிழாக்கம் கிடையாது.

 1. Actinolite
 2. Adamite
 3. Agate
 4. Albite
 5. Alexandrite
 6. Algodonite
 7. Almandine Garnet
 8. Amazonite
 9. Amber
 10. Amblygonite
 11. Amethyst
 12. Ametrine
 13. Ammolite
 14. Analcime
 15. Anatase
 16. Andalusite
 17. Andesine
 18. Andradite
 19. Anglesite
 20. Anhydrite
 21. Anorthite
 22. Apatite
 23. Apophyllite
 24. Aquamarine
 25. Arogonite
 26. Augelite
 27. Axinite
 28. Azurite
 29. Barite
 30. Bayldonite
 31. Benitoite
 32. Beryl
 33. Berillonite
 34. Bismutotantalite
 35. Bloodstone
 36. Boleite
 37. Boracite
 38. Bornite
 39. Brazilianite
 40. Breithauptite
 41. Brookite
 42. Brucite
 43. Bustamite
 44. Bytownite
 45. Calcareous Concretions
 46. Calcite
 47. Canasite
 48. Cancrinite
 49. Carnelian
 50. Cassiterite
 51. Catapleitte
 52. Cat’s Eye
 53. Celestine
 54. Ceruteite
 55. Cerussite
 56. Chabazite
 57. Chalcedony
 58. Chambersite
 59. Charoite
 60. Chicken-blood Stone
 61. Childrenite
 62. Chiolite
 63. Chromite
 64. Crysoberyl
 65. Chrysocolla
 66. Chrysoclla Chalcedony
 67. Chrisoprase
 68. Cinnabar
 69. Citrine
 70. Clinochlore
 71. Cobaltite
 72. Colemanite
 73. Coral
 74. Cordierite
 75. Corundum
 76. Covellite
 77. Creedite
 78. Crocoite
 79. Cryolite
 80. Cuprite
 81. Datolite
 82. Demantoid
 83. Diaspore
 84. Dickinsonite
 85. Diopside
 86. Dioptase
 87. Dolomite
 88. Dumortierite
 89. Ekanite
 90. Enstatite
 91. Eosphorite
 92. Epidote
 93. Ettringite
 94. Euclase
 95. Audialyte
 96. Euxenite
 97. Feldspar
 98. Fluorite
 99. Fossilized Organisms
 100. Friedelite
 101. Gadilinite
 102. Gahnospinal
 103. Garnet
 104. Gaylussite
 105. Glass
 106. Grandidierite
 107. Grossular Garnet
 108. Gypsum
 109. HAmbergite
 110. Hauyune
 111. Heliodor
 112. Hematite
 113. Hemimophite
 114. Herderite
 115. Hessonite
 116. Hodgkinsonite
 117. Holtite
 118. Howlite
 119. Huebnerite
 120. Humite
 121. Hureaulite
 122. Hurlbutite
 123. Hydrogrossular Garnet
 124. Idocrase (Vesuvianite)
 125. Inderite
 126. Iolite
 127. Jadeite
 128. Jasper
 129. Jeremejevite
 130. Jet
 131. Kammererite
 132. Kornerupine
 133. Kurnakovite
 134. Kyanite
 135. Labradorite
 136. Langbeinite
 137. Lapis LAzuli
 138. Laserblue
 139. Lawsonite
 140. Lazulite
 141. LEgrandite
 142. Lepidolite
 143. Leicite
 144. Linarite
 145. Ludlamite
 146. Magnesite
 147. Malachite
 148. Malaya Garnet
 149. Mali Garnet
 150. Manganotantalite
 151. Marcasite
 152. Meliphanite
 153. Mellite
 154. Microcline
 155. Microlite
 156. Milarite
 157. Millerite
 158. Moldavite
 159. Monazite
 160. Moonstone
 161. Mordenite
 162. Morganite
 163. NAmbulite
 164. Natrolite, Mesolite, Scolecite
 165. Natural Glass
 166. Nepheline
 167. Nephrite
 168. Neptunite
 169. Niccolite (Nickline)
 170. Obsidian
 171. Oligoclase
 172. Onyx
 173. Opel
 174. Oregon Sunstone
 175. Orthoclase
 176. Padparadscha
 177. Painite
 178. Palygorkite
 179. Papagoite
 180. Paraiba Tourmaline
 181. Pargasite
 182. Parisite
 183. Pearl
 184. Pectolite (Larimar)
 185. Pentlandite
 186. Periclase
 187. Peridot
 188. Peristerite
 189. Perthite
 190. PEtalite
 191. Phosgenite
 192. Phosphophyllite
 193. Pollucite
 194. Powellite
 195. Prehnite
 196. Prosopite
 197. Proteus
 198. Proustite
 199. Pumpellyite
 200. Purpurite
 201. Pyrargyrite
 202. Pyrite
 203. Pyrope Garnet
 204. Pyrophyllite
 205. Pyroxmangite
 206. Pirrhotite
 207. Quartz
 208. Quarzite
 209. Realgar
 210. Red Beryl
 211. Rhodizite
 212. Rhodochrosite
 213. Rhodolite Garnet
 214. Rhodonite
 215. Rose Quartz
 216. Rutaile
 217. Samarskite
 218. Sanidine
 219. Sapphirine
 220. Sarcolite
 221. Scheelite
 222. Scorodite
 223. Sellaite
 224. Senarmontite
 225. Serandite
 226. Serpentine
 227. Shattuckite
 228. Shell
 229. Shortite
 230. Siderite
 231. Sillimanite
 232. Simpsonite
 233. Sinhalite
 234. Smithsonite
 235. Smoky Quartz
 236. Smoky Quartz
 237. Sodalite
 238. Spessartite Garnet
 239. Sphalerite
 240. Spene (Titanite)
 241. Spinal
 242. Spodumene
 243. Spurrite
 244. Staurolite
 245. Stibiotanalite
 246. Stichtite
 247. Stolzite
 248. Strontianite
 249. Sugilite
 250. Sulfur (Sulphur)
 251. Sunstone
 252. Taaffeite
 253. Talc
 254. Tantalite
 255. Tansanite (Zoisite)
 256. Tektite
 257. Tephroite
 258. thaumasite
 259. Thomsonite
 260. Tiger’s Eye
 261. Topaz
 262. Tourmaline
 263. Tremolite
 264. Triphylite (Tryphilite)
 265. Tsavorite Garnet
 266. Tugtupite
 267. Turquoise
 268. Ulexite
 269. Uvarovite Garnet
 270. Vanadinite
 271. Variscite
 272. Vayrynenite
 273. Villiaumite
 274. Vivianite
 275. Wardite
 276. Wavellite
 277. Weloganite
 278. Whewellite
 279. Wilkeite
 280. Willemite
 281. Witherite
 282. Wollastonite
 283. Wulfenite
 284. Xonotlite
 285. Yugawaralite
 286. Zekzerite
 287. Zincite
 288. Zircon
 289. Zunyite
12