இந்திய அரசால் நிறைவேற்றப்பட்ட NRC சட்டம் என்ன சொல்கிறது? அதன் அவசியம் என்ன?

கேள்விகள்Category: சட்டம்இந்திய அரசால் நிறைவேற்றப்பட்ட NRC சட்டம் என்ன சொல்கிறது? அதன் அவசியம் என்ன?
admin.service-public.in Staff asked 1 year ago

இந்திய அரசால் நிறைவேற்றப்பட்ட NRC சட்டம் என்ன சொல்கிறது? அதன் அவசியம் என்ன? NRC நடைமுறை படுத்தினால் என்ன லாபம் என்ன நஷ்டம்?

362