இந்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட NPR National Population Register என்ன சொல்கிறது? அதனால் கிடைக்கும் லாபம் மற்றும் நஷ்டம் என்ன?

கேள்விகள்Category: சட்டம்இந்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட NPR National Population Register என்ன சொல்கிறது? அதனால் கிடைக்கும் லாபம் மற்றும் நஷ்டம் என்ன?
admin.service-public.in Staff asked 1 year ago

இந்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட NPR National Population Register என்ன சொல்கிறது? அதனால் கிடைக்கும் லாபம் மற்றும் நஷ்டம் என்ன?

449