ராவியா MSA

Member Information Full Name ♀️ ராவியா MSA – Birth#1Place of Birthமல்லிபட்டினம் Father செய்யது அஹமது MSA Mother ஜெய்தூன் அம்மாள் MSA Siblings ♂️ முஹம்மது மீராசா MSA, ♂️ அப்துல் ஹய்யு MSA, ♂️ அப்துல் வஹாபு MSA, ♀️ ஆய்ஷா உம்மாள் MSA Spouse#1NameUnknownDate of MarriageChildren

ஆய்ஷா உம்மாள் MSA

Member Information Full Name ♀️ ஆய்ஷா உம்மாள் MSA – Birth#1Place of Birthமல்லிபட்டினம் Father செய்யது அஹமது MSA Mother ஜெய்தூன் அம்மாள் MSA Siblings ♂️ முஹம்மது மீராசா MSA, ♂️ அப்துல் ஹய்யு MSA, ♂️ அப்துல் வஹாபு MSA, ♀️ ராவியா MSA Spouse#1NameUnknownDate of MarriageChildren

அப்துல் வஹாபு MSA

Member Information Full Name ♂️ அப்துல் வஹாபு MSA – Birth#1Place of Birthமல்லிபட்டினம் Father செய்யது அஹமது MSA Mother ஜெய்தூன் அம்மாள் MSA Siblings ♂️ முஹம்மது மீராசா MSA, ♂️ அப்துல் ஹய்யு MSA, ♀️ ஆய்ஷா உம்மாள் MSA, ♀️ ராவியா MSA Spouse#1NameUnknownDate of MarriageChildren

அப்துல் ஹய்யு MSA

Member Information Full Name ♂️ அப்துல் ஹய்யு MSA – Birth#1Date of Birth1962Place of Birthமல்லிபட்டினம் Father செய்யது அஹமது MSA Mother ஜெய்தூன் அம்மாள் MSA Siblings ♂️ முஹம்மது மீராசா MSA, ♂️ அப்துல் வஹாபு MSA, ♀️ ஆய்ஷா உம்மாள் MSA, ♀️ ராவியா MSA Spouse#1Nameமஸ்தான் நாச்சியாள் KKLDate of Marriage1978Children#2NameUnknownDate of MarriageChildren…

முஹம்மது மீராசா MSA

Member Information Full Name ♂️ முஹம்மது மீராசா MSA – Birth#1Date of Birth1961Place of Birthமல்லிபட்டினம் Father செய்யது அஹமது MSA Mother ஜெய்தூன் அம்மாள் MSA Siblings ♂️ அப்துல் ஹய்யு MSA, ♂️ அப்துல் வஹாபு MSA, ♀️ ஆய்ஷா உம்மாள் MSA, ♀️ ராவியா MSA Spouse#1NameUnknownDate of MarriageChildren Death#1Date of death2011Place of…

பாத்துமாயீ (அக்கமா)

Member Information Full Name ♀️ பாத்துமாயீ (அக்கமா) – Mother ஷேக் தாவுதுமா Spouse#1NameUnknownDate of MarriageChildren Death#1Date of death2012Place of deathமல்லிபட்டினம்

நூர் முஹம்மது (நூரி அப்பா)

Member Information Full Name ♂️ நூர் முஹம்மது (நூரி அப்பா) – Mother ஷேக் தாவுதுமா Spouse#1NameUnknownDate of MarriageChildren Death#1Date of death2002Place of deathமல்லிபட்டினம்

நபிசா உம்மாள் MLP

Member Information Full Name ♀️ நபிசா உம்மாள் MLP – Father முஹம்மது மீராசா MLP Spouse#1Nameமுஹம்மது இப்ராஹீம்Date of MarriageChildren#2NameUnknownDate of MarriageChildren

சுபைதா உம்மாள்

Member Information Full Name ♀️ சுபைதா உம்மாள் – Father முஹம்மது மீராசா MLP Spouse#1NameUnknownDate of MarriageChildren

மஹமுதா உம்மாள்

Member Information Full Name ♀️ மஹமுதா உம்மாள் – Father முஹம்மது மீராசா MLP Spouse#1NameUnknownDate of MarriageChildren Death#1Date of death2021Place of deathமல்லிபட்டினம்