மோடி ஒரு அயோக்கியன் பிரசன்னா முழக்கம்.

தகவல்கள் குடியுரிமை சட்டம் எப்போது வந்தது. குடியுரிமை சட்டம் என்ன சொல்கிறது. 242