வழிகாட்டி அ.கலியமூர்த்தி பேச்சு

உந்த உலகையே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் உண்டு, அந்த ஆயுதத்தின் பெயர் கல்வி. நெல்சன் மண்டேலா. படிக்காமல் இருப்பதைவிட, பிறக்காமல் இருப்பதே மேல். பிளேட்டோ. அறியாமை வெட்கப்படவேண்டிய…