பொது போராட்டங்களில் “அல்லாஹ் அக்பர்” கோஷம் ஏற்புடையதா?

போராட்டங்களில் அல்லாஹு அக்பரா?? போராட்டங்களில் அல்லாஹு அக்பரா?? Julkaissut Althafi – அல்தாஃபி Tiistaina 14. tammikuuta 2020 10