மண் இல்லாமல் வெந்தய கீரை, கடுகு கீரை வளர்ப்பது எப்படி?

227

மண்ணில்லாமல் ஹைட்ரோ போனிக் முறையில் மல்லி செடி வளர்ப்பது எப்படி?

221