இராமர் பிள்ளையின் மூலிகைப்பெட்ரோல் சாத்தியமா? – Part 2 by LMES

326

இராமர் பிள்ளையின் மூலிகைப்பெட்ரோல் சாத்தியமா? – Part 1 by LMES

340

எனக்கு மட்டுமே தெரிந்த உண்மை ! பெட்ரோலை விட 20% மடங்கு சக்திவாய்ந்த எரிபொருள். ராமர்பிள்ளை.

327