தமிழரின் கர்லாக்கட்டை வகைகள் மற்றும் கர்லாக்கட்டை சுத்து முறைகள்

255

பாரம்பரிய கரலாக்கட்டை உடற்பயிற்சி குரு ஜோதிக்கண்ணன்.

வீடியோ-1 வீடியோ-2 288

பாரம்பரிய உடற்பயிற்சி கர்லாக்கட்டை சுற்றுவது எப்படி .

வீடியோ-1 வீடியோ-2 வீடியோ-3 வீடியோ-4 290