புதுச்சேரியில் சொத்துக்களை கிரயம் செயயும்போதே பட்டா வழங்கப்படும். முதல்வர் ரெங்கசாமி அறிவிப்பு.

AIARA

🔊 Listen to this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *