புகாருக்கு FIR போடாம இழுக்கடிக்கிறாங்களா? CRPC-154/1&2&3 அல்லது CRPC-200 அல்லது CRPC-482 படி நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம்.

AIARA

🔊 Listen to this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *