பள்ளிச் சான்றிதழ்களில் சாதியைக் குறிப்பிட வேண்டிய கட்டாயமில்லை. தீர்ப்பு மற்றும் அரசாணை W.P.No_.18488-of-2016

AIARA

🔊 Listen to this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *