விவசாயம் மற்றும் பண்ணைகளுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அனைத்தும்.

உங்கள் ஆடு, மாட்டுப்பண்ணைகளுக்கான “தீவனம் வெட்டும் இயந்திரம்” – எப்படி தேர்வு செய்வது

gr

தெளிப்பான் வகைகள் | sprinkler types

254

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *