மீன் வளர்ப்பு பற்றிய முழு விபரம்.

‘மீன்’ பண்ணையாக மாறிய நெல்வயல்

விரால் மீன் குஞ்சுகள் கிடைக்கும் இடங்கள் நீர்வாழ் உயிரின ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவாக்க மையம், தொலைபேசி 0462-2560670

பண்ணை குட்டையில் நாட்டு மீன் பண்ணை வைக்க ஆசையா?

221

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *