தங்க காசு திட்டம் | GOLD COIN SCHEME

தங்க காசு திட்டம் ஒன்றை நாங்கள் அறிமுகம் செய்கிறோம். இதனால் சேமிப்பு மட்டுமின்றி தொடர் வருமானமும் கிடைக்கும்.
இந்த திட்டத்தின் விதி முறைகள்:
1. ஒரு நபர் உறுப்பினராக சேர ரூ 999 பணம் செலுத்த வேண்டும்.
2. அதற்கு பகரமாக ஒரு தங்ககாசு வழங்கப்படும்.
3. அந்த தங்க காசை, திட்டம் முடியும் வரை விற்கவோ அழிக்கவோ. அடகு வைக்கவோ கூடாது.
4. உறுப்பினரான ஒரு நபர் மூன்று நபர்களை ஒரு மாதத்திற்குள் அதே திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். (இதை முதல் படி என கணக்கிடப்படும்.)
5. நீங்கள் ஏற்படுத்திய முதல் படி ஒவ்வொன்றும் தனக்கான முதல் படியை ஏற்படுத்திவிட்டால், முதலாமவர் இரண்டாம் படிக்கு செல்வார்.
6. ஒரு படியை பூர்த்தி செய்தவறுக்கு ரூ 300 கமிஷனாக வழங்கப்படும். அடுத்த படியை அடைந்தாள் ரூ 600 அடுத்து ரூ 1200 அடுத்து 2400 இவ்வாறு போய்கொண்டே இருக்கும். 7. ஒரு வேலை இந்த திட்டத்தை தொடர இயலவில்லை யெனில் எப்போது வேண்டுமென்றாலும் தங்க காசை திருப்பி கொடுத்துவிட்டு கட்டிய பணம் ரூ 999 த்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். 8 . உங்கள் வருமானம் ரூ 999 க்கு மிகுதியாகிவிட்டால் பகரமாக கொடுக்கப்பட்ட தங்க காசை திருப்பி கொடுத்துவிடவேண்டும்.
9 . ஒருவர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கணக்குகள் வைத்துகொள்ள அனுமதி உண்டு. 1௦ . உங்கள் திட்டம் உடையாமல் செயல்பட்டால், உங்கள் வருமானம் படிப்படியாக ரூபாய் 300+600+1200+2400+4800+9600+19200+34000+???? என தொர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.
(* திட்டத்தில் இருந்து வெறியேற குறைந்தது 9௦ நாட்கள்)

விருப்பம் எனில் (+91-7667303030)

We are introducing a GOLD COIN SCHEME. From this scheme, you will save your money as well as you will earn regularly.

Terms & Condition of the Scheme,

  1. To join as a membership, you should pay Rupees 1000.
  2. You will receive a GOLD coin as membership proof.
  3. You have no right to sell or destroy that coin until the scheme finished.
  4. The first member should be introduced 3 members within a month in the same scheme. (That is your first step)
  5. When your first “group” or “step” going to make their first “step” you will come to second “step”
  6. when you have completed the first step you will earn Rupees 300 as commission, in second step Rupees 600 and in thirst step 1200, and continue like this.
  7. In case, if you don’t like to continue in this scheme, you have always “the rights” to stop working and submit the GOLD COIN to withdraw your money Rs 999.
  8. When you reach your income higher than Rs 999. You should return the GOLD COIN to the company.
  9. One person can maintain many numbers of accounts.
  10. If your steps go without a break, your earnings will be 300+600+1200+2400+4800+9600+19200+34000+???? and will continue. * you should wait a minimum of 90 days to escape from the scheme.

If interested only (+91-7667 303030)(Whatsapp)

654

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *