டெல்லி மக்களுக்கு அடுத்த 3 வாரத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு வராது என வாக்களிக்கிறேன். அரவிந்த் கேஜ்ரிவால்.

320

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *