28-2-20 வரை டெல்லி கலவரத்தில் பணியானவர்கள் 42 பேர்.

  1. 28-2-20 வரை டெல்லி கலவரத்தில் பணியானவர்கள் 42 பேர்.
  2. 5-ல் ஒருவருக்கு குண்டடி மற்றும் 50 மேற்பட்டோருக்கு குண்டு வாய்த்தது.
  3. சிறுவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகள் முதற்கொண்டு தீவைக்கப்பட்டன.
  4. பின்சுவற்று வழியாக கயிறை போட்டு ஏறி , பள்ளிக்கு தீவைக்கப்பட்டது.
  5. தாக்குதல் நடத்திய அனைவரும், எங்கள் பகுதி மக்கள் கிடையாது.
318

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *