பெரியார் தொண்டனாக நடிகர் சத்யராஜ் பேச்சு

  • தகவல்
  • குலக்கல்வியை எதிர்த்த பெரியார் இயக்க போராட்ட வரலாறு புத்தகவெளியீட்டு விழா
  • பெரியார் ஈரோட்டிலேயே ஒரு பெரிய பணக்காரர்
  • திராவிடத்தை புரியவைத்து பெரியாரால் உருவாக்கப்பட்டவர் ஒரு போராளி பெருந்தலைவர் காமராஜர்.
  • 6000 பள்ளிகள் முஉடலிக்காக 12000 பள்ளிகளை வத்தைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர்.
  • உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற ஏற்றத்தாழ்வை விஞ்ஞானம் தானாக ஒழித்துக்கொண்டு வருகிறது.
  • உலகிலேயே மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நாடு நார்வே, அங்குதான் கடவுள் மறுப்பாளர்கள் அதிகம்.
329

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *