அமீர்கான் பேச்சு

  • தகவல்கள்
  • குடியுரிமை இல்லாத மக்கள் போட்ட ஒட்டு எப்படி செல்லும்?
  • மத்திய அரசு போட்டிருப்பது அராஜக உத்தரவு.
  • பாடகர் செந்தில்தான் நெடுவாசல் போராட்டதை தொடங்கிவைத்தார்.
  • தமிழர்களும், தமிழ்நாடும், கழிவுக்கிடங்குகள் அல்ல.
  • முகநூல்,
322

Author: admin.service-public.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *