மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 776 புள்ளிகள் உயர்வு

மும்பை: மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 776 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 776 புள்ளிகள் உயர்ந்து 58,461 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 235 புள்ளிகள் அதிகரித்து 17,402-புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this மும்பை: மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 776 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 776 புள்ளிகள் உயர்ந்து 58,461 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 235 புள்ளிகள் அதிகரித்து 17,402-புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this மும்பை: மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 776 புள்ளிகள் உயர்ந்துள்ளது. மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 776 புள்ளிகள் உயர்ந்து 58,461 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது. தேசிய பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 235 புள்ளிகள் அதிகரித்து 17,402-புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகியுள்ளது.