மனித உரிமை மீறல் குற்றசாட்டு: 2 இலங்கை ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு அமெரிக்க அரசு தடை

அமெரிக்கா: மனித உரிமை மீறல் குற்றசாட்டை அடுத்து இலங்கை ராணுவ அதிகாரிகள் 2 பேருக்கு அமெரிக்க அரசு தடை விதித்துள்ளது. இலங்கை ராணுவ அதிகாரி சந்தனாஹெட்டியாராச்சி, சுனில் ராத்நாயகே மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் அமெரிக்க வர அந்நாட்டு அரசு தடை விதித்துள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this அமெரிக்கா: மனித உரிமை மீறல் குற்றசாட்டை அடுத்து இலங்கை ராணுவ அதிகாரிகள் 2 பேருக்கு அமெரிக்க அரசு தடை விதித்துள்ளது. இலங்கை ராணுவ அதிகாரி சந்தனாஹெட்டியாராச்சி, சுனில் ராத்நாயகே மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் அமெரிக்க வர அந்நாட்டு அரசு தடை விதித்துள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this அமெரிக்கா: மனித உரிமை மீறல் குற்றசாட்டை அடுத்து இலங்கை ராணுவ அதிகாரிகள் 2 பேருக்கு அமெரிக்க அரசு தடை விதித்துள்ளது. இலங்கை ராணுவ அதிகாரி சந்தனாஹெட்டியாராச்சி, சுனில் ராத்நாயகே மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் அமெரிக்க வர அந்நாட்டு அரசு தடை விதித்துள்ளது.