மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஒமிக்ரான் சிறப்பு வார்டு அமைப்பு

மதுரை: மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஒமிக்ரான் சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 30 படுக்கைகள் கொண்ட அதி தீவிர சிகிக்சை பிரிவாக சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரமும் சிகிக்சை அளிக்க 16 பேர் கொண்ட மருத்துவக்குழு தயார் நிலையில் உள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this மதுரை: மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஒமிக்ரான் சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 30 படுக்கைகள் கொண்ட அதி தீவிர சிகிக்சை பிரிவாக சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரமும் சிகிக்சை அளிக்க 16 பேர் கொண்ட மருத்துவக்குழு தயார் நிலையில் உள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this மதுரை: மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஒமிக்ரான் சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 30 படுக்கைகள் கொண்ட அதி தீவிர சிகிக்சை பிரிவாக சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரமும் சிகிக்சை அளிக்க 16 பேர் கொண்ட மருத்துவக்குழு தயார் நிலையில் உள்ளது.