ஆப்கானிஸ்தான்: பாய்சாபாத்தில் மிதமான நிலநடுக்கம்

ஆப்கானிஸ்தான்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் பாய்சாபாத்தின் கிழக்கே 145 கி.மீ. தொலைவில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. காலை 10.17 மணி அளவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.3- ஆக பதிவாகியுள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this ஆப்கானிஸ்தான்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் பாய்சாபாத்தின் கிழக்கே 145 கி.மீ. தொலைவில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. காலை 10.17 மணி அளவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.3- ஆக பதிவாகியுள்ளது.

AIARA

🔊 Listen to this ஆப்கானிஸ்தான்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் பாய்சாபாத்தின் கிழக்கே 145 கி.மீ. தொலைவில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. காலை 10.17 மணி அளவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 4.3- ஆக பதிவாகியுள்ளது.